• សមាជិកថ្មី
 • កីឡា
 • កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់
 • គីណូ
 • ហ្គេមបាញ់ត្រី
 • កម្មវិធីពិសេស
 • ទាំងអស់

ការផ្តល់ជូនពិសេស

ស្វាគមន៍សមាជិកថ្មីថែម ១០០%​ ពេលដាក់ប្រាក់លើកដំបូង

ដើម្បីទទួលបានការផ្តល់ជូននេះ លោកអ្នកគ្រាន់តែ
១- ចុះឈ្មោះជាមួយ WWB99
២- ធ្វើការដាក់ប្រាក់លើកដំបូងជាមួយ WWB99 ហើយចុះលើប៊ូតុង "ស្នើរសុំ"(ដាក់ប្រាក់យ៉ាងតិចបំផុត ១០ដុល្លារ)

  ការកំសាន្ដការផ្ដល់ជូន       % ប្រាក់រង្វាន់        ការផ្ដល់ជូនច្រើនបំផុត        ចំនួនភ្នាល់វិលជុំ

កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់

១០០%

៩៩ដុល្លារ

២២ ជុំ

ស្លតហ្គេម

១០០%

៩៩ដុល្លារ

២២ ជុំ

គីណូ

១០០%

៩៩ដុល្លារ

២២ ជុំ

លក្ខខ័ណ្ឌនៃការផ្តល់ជូន
១- ការផ្តល់ជូននេះចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ០១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២៤ (GMT +8) រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៤ ម៉ោង 23:59:59 (GMT +8)។
២- ការផ្តល់ជូននេះសំរាប់តែសមាជិកថ្មីទាំងអស់ដែលប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណប្រាក់ដុល្លារអាមេរិចតែប៉ុណ្ណោះ។
៣- សមាជិកអាចទទួលយកការបន្ថែមពិសេសនេះម្តង នៅពេលដាក់ប្រាក់លើកដំបូងតែប៉ុណ្ណោះ សូមជ្រើសរើសកញ្ចប់ផលិតផលដែលអ្នកចង់លេងកំសាន្តដើម្បីស្នើសុំ។
៤- ទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់ រួមជាមួយនឹងទឹកប្រាក់បន្ថែមនេះ តំរូវអោយមានការភ្នាល់វិលជុំចំនួន ២២ដង តាមកញ្ចប់ផលិតផលដែលបានជ្រើសរើស ទើបអាចធ្វើការដកប្រាក់បានទឹកប្រាក់បន្ថែម។
​ទឺកប្រាក់ដែលបានដាក់​ = ៥០ ដុល្លារ
ទឹកប្រាក់បន្ថែម = ១០០% x ៥០ ដុល្លារ​ = ៥០ ដុល្លារ
លក្ខខ័ណ្ឌភ្នាល់វិលជុំ = (៥០+៥០) ដុល្លារ x ២២ = ២,២០០​ ដុល្លារ
៥- សមាជិកអាចទទួលបានប្រាក់បន្ថែមម្តងតែមួយប៉ុណ្ណោះក្នុងគណនី។ ការស្នើរសុំទឹកប្រាក់បន្ថែមផ្សេងទៀត អាចធ្វើទៅបានលុះត្រាណាតែការស្នើរសុំមុនៗ បានបំពេញគ្រប់លក្ខខ័ណ្ឌរួចរាល់ហើយ។
៦- រាល់ការភ្នាល់ដែលស្មើ ការភ្នាល់ត្រូវបានលុបចោល ការភ្នាល់សងខាង ការភ្នាល់ដែលមានហាងឆេងទាបជាង 1.50 (Decimal) រឺ (malay odds 0.50; HK odds 0.50; Indo odds -2.00)​ និងប្រភេទភ្នាល់ក្រៅពីកីឡា នឹងមិនត្រូវបានគណនាចូលក្នុងការផ្តល់ជូន និងលក្ខខ័ណ្ឌវិលជុំឡើយ។​
៧- ទឹកប្រាក់បន្ថែម និងទឹកប្រាក់ឈ្នះនៃទឹកប្រាក់បន្ថែម នឹងត្រូវបានលុបចោល ប្រសិនបើការភ្នាល់ និងប្រាក់រង្វាន់មិនត្រូវបានបំពេញក្នុងរយៈ​ពេល ៣០ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទទួលយកប្រាក់បន្ថែម។
៨- ការគណនាលើទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ (Rebates) នឹងមិនត្រូវបានគណនាជាមួយនឹង ទឹកប្រាក់ភ្នាល់វិលជុំដែលចេញពីទឹកប្រាក់បន្ថែមនេះទេ។​ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ចំនួននៃការភ្នាល់វិលជុំនឹងត្រូវបានពិចារណាលុបចោលក្នុងករណីចំនួនទឹកប្រាក់ក្នុងគណបនីរបស់សមាជិកនៅសល់ 1 ដុល្លារ រឺតិចជាងនេះ។ សូមទាក់ទងទៅកាន់ផ្នែកទំនាក់ទំនងអតិថិជន ដើម្បីលុបចោលលក្ខខ័ណ្ឌភ្នាល់វិលជុំរបស់អ្នក។​
៩- WWB99 រក្សាសិទ្វិកែប្រែ លុបចោល ផ្លាស់ប្តូរ រឺបដិសេធការផ្តល់ជូនណាមួយដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។

 

ប្រាក់បន្ថែម ១០%​ រាល់ពេលដាក់ប្រាក់

 

ដើម្បីទទួលបានការផ្តល់ជូននេះ លោកអ្នកគ្រាន់តែ

១- ចុះឈ្មោះជាមួយ​WWB99

២- ធ្វើការដាក់ប្រាក់លើកដំបូងជាមួយ WWB99 ហើយចុះលើប៊ូតុង "ស្នើរសុំ" (ដាក់ប្រាក់យ៉ាងតិចបំផុត ១០ដុល្លារ)

លក្ខខ័ណ្ឌនៃការផ្តល់ជូន

១- ការផ្តល់ជូននេះចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ០១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២៤ (GMT +8) រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៤ (GMT +8)។

២- ផ្តល់ជូនសមាជិកទាំងអស់របស់ WWB99

៣- សមាជិកអាចទទួលយកការបន្ថែមពិសេសនេះម្តង នៅពេលដាក់ប្រាក់លើកដំបូងតែប៉ុណ្ណោះ សូមជ្រើសរើសកញ្ចប់ផលិតផលដែលអ្នកចង់លេងកំសាន្តដើម្បីស្នើសុំ។

៤- ទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់ រួមជាមួយនឹងទឹកប្រាក់បន្ថែមនេះ តំរូវអោយមានការភ្នាល់វិលជុំចំនួន ១៩ដង តាមកញ្ចប់ផលិតផលដែលបានជ្រើសរើស ទើបអាចធ្វើការដកប្រាក់បាន។

​ទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់​ =  ៥០០ដុល្លារ

ទឹកប្រាក់បន្ថែម = ១០% x ៥០០ ដុល្លារ​ = ៥០ ដុល្លារ

លក្ខខ័ណ្ឌភ្នាល់វិលជុំ = (៥០០+៥០) ដុល្លារ x ១៩ = ១០,៤៥០ដុល្លារ ។

៥- សមាជិកអាចទទួលបានប្រាក់បន្ថែមម្តងតែមួយប៉ុណ្ណោះក្នុងគណនី។ ការស្នើរសុំទឹកប្រាក់បន្ថែមផ្សេងទៀត អាចធ្វើទៅបានលុះត្រាណាតែការស្នើរសុំមុនៗ បានបំពេញគ្រប់លក្ខខ័ណ្ឌរួចរាល់ហើយ។

៦- រាល់ការភ្នាល់ដែលស្មើ ការភ្នាល់ត្រូវបានលុបចោល ការភ្នាល់សងខាង ការភ្នាល់ដែលមានហាងឆេងទាបជាង 1.50 (Decimal) រឺ (malay odds 0.50; HK odds 0.50; Indo odds -2.00)​ និងប្រភេទភ្នាល់ក្រៅពីកីឡា នឹងមិនត្រូវបានគណនាចូលក្នុងការផ្តល់ជូន និងលក្ខខ័ណ្ឌវិលជុំឡើយ។​

៧- ទឹកប្រាក់បន្ថែម និងទឹកប្រាក់ឈ្នះនៃទឹកប្រាក់បន្ថែម នឹងត្រូវបានលុបចោល ប្រសិនបើការភ្នាល់ និងប្រាក់រង្វាន់មិនត្រូវបានបំពេញក្នុងរយៈ​ពេល ៦០ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទទួលយកប្រាក់បន្ថែម។

៨- ការគណនាលើទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ (Rebates) នឹងមិនត្រូវបានគណនាជាមួយនឹង ទឹកប្រាក់ភ្នាល់វិលជុំដែលចេញពីទឹកប្រាក់បន្ថែមនេះទេ។​ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ចំនួននៃការភ្នាល់វិលជុំនឹងត្រូវបានពិចារណាលុបចោលក្នុងករណីចំនួនទឹកប្រាក់ក្នុងគណនីរបស់សមាជិកនៅសល់ ១ ដុល្លារ រឺតិចជាងនេះ។

សូមទាក់ទងទៅកាន់ផ្នែកទំនាក់ទំនងអតិថិជន ដើម្បីលុបចោលលក្ខខ័ណ្ឌភ្នាល់វិលជុំរបស់អ្នក។​

៩- WWB99 រក្សាសិទ្វិកែប្រែ លុបចោល ផ្លាស់ប្តូរ រឺ បដិសេធការផ្តល់ជូនណាមួយដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។​

១០- ការផ្តល់ជូននេះ គឺដើម្បីអោយការកំសាន្តរបស់លោកអ្នកកាន់តែមានភាពរីករាយ។ WWB99 រក្សាសិទ្ធិដើម្បីចាត់វិធានការ ក្នុងករណីណាមួយដែលរកឃើញថា សមាជិកណាម្នាក់រំលោភបំពាន ឬកេងបន្លំ ឬរកផលប្រយោជន៌ពីការផ្តល់ជូន ដែលផ្ទុយនឹងទស្សនវិស័យ ឬ លក្ខខ័ណ្ឌណាមួយនៃការផ្តល់ជូន។

១១- លក្ខខណ្ឌទូទៅនៃការផ្តល់ជូនត្រូវបានអនុវត្ត។

 

ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញប្រចាំសប្តាហ៌ 0.25% ពី WWB99

 

លក្ខខ័ណ្ឌនៃការផ្តល់ជូន

១- ការផ្តល់ជូននេះចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ០១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២៤ (GMT +8) រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៤   ម៉ោង 23:59:59 (GMT +8)។

២-​ ផ្តល់ជូនសមាជិកទាំងអស់របស់ WWB99

៣-​ ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញនឹងត្រូវបានទូទាត់ទៅតាមចំនួនភ្នាល់សរុបរបស់សមាជិកម្នាក់ៗ តាមកញ្ចប់ផលិផលដែលបានស្នើរសុំ។

៤-​ ការផ្តល់ជូនតិចបំផុត ១ដុល្លាររហូតដល់៥០ដុល្លា។

៥-​ សមាជិកទាំងអស់គ្រាន់តែចុចលើប៊ូតុង "ស្នើរសុំ" នៅក្នុងទំព័រនៃការផ្តល់ជូនដើម្បីទាមទារជាការស្រេច។ សមាជិកទាំងអស់ត្រូវការធ្វើការស្នើរសុំជារៀងរាល់សប្ដាហ៍ដើម្បីទទួលបានប្រូម៉ូសិននេះ។

៦-​ ការផ្តល់ជូន នឹងធ្វើឡើងនៅសប្តាហ៌បន្ទាប់ពីការភ្នាល់នៃសប្តាហ៌នីមួយៗ។

៧-​ ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញនេះមិនរាប់បញ្ចូលជាមួយនឹងប្រាក់បន្ថែមស្វាគមន៌សំរាប់សមាជិកថ្មីឡើយ។

៨- ទឹកប្រាក់ភ្នាល់ដែលគោរពតាមលក្ខខ័ណ្ឌ គឺមិនរាប់បញ្ចូលការភ្នាល់ដែលមានលទ្ធផលស្មើ ការភ្នាល់ដែលបានលុបចោល ការភ្នាល់សងខាង និងការភ្នាល់ដែលមានហាងឆេងទាបជាង​ 0.5 ហាងឆេងហុងកុង ឬ ហាងឆេងផ្សេងទៀតដែលមានតំលៃស្មើ។

៩- ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញតំរូវអោយមានការភ្នាល់វិលជុំ ១ដង មុននឹងអាចធ្វើការដកប្រាក់បាន។ប្រភេទភ្នាល់ក្រៅពីកីឡា នឹងមិនត្រូវបានគណនាចូលក្នុងការផ្តល់ជូន និងលក្ខខ័ណ្ឌវិលជុំឡើយ។​

១០- ការផ្តល់ជូននេះ គឺដើម្បីអោយការកំសាន្តរបស់លោកអ្នកកាន់តែមានភាពរីករាយ។ WWB99 រក្សាសិទ្ធិដើម្បីចាត់វិធានការ ក្នុងករណីណាមួយដែលរកឃើញថា សមាជិកណាម្នាក់រំលោភបំពាន ឬកេងបន្លំ ឬរកផលប្រយោជន៌ពីការផ្តល់ជូន ដែលផ្ទុយនឹងទស្សនវិស័យ ឬ លក្ខខ័ណ្ឌណាមួយនៃការផ្តល់ជូន។

១១- លក្ខខណ្ឌទូទៅនៃការផ្តល់ជូនត្រូវបានអនុវត្ត។

ទឹកប្រាក់បង្វិលប្រចាំខែ ៥% ពី WWB99

ដើម្បីទទួលបានការផ្តល់ជូននេះ លោកអ្នកគ្រាន់តែ
១- ចុះឈ្មោះជាមួយ WWB99
២- ធ្វើការដាក់ប្រាក់លើកដំបូងជាមួយ WWB99 ហើយចុះលើប៊ូតុង "ស្នើរសុំ"
លក្ខខ័ណ្ឌនៃការផ្តល់ជូន
១- ការផ្តល់ជូននេះចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ០១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២៤ (GMT +8) រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២៤ ម៉ោង 23:59:59 (GMT +8)។
២- ការផ្តល់ជូននេះសំរាប់តែសមាជិកទាំងអស់ដែលប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណប្រាក់ដុល្លារអាមេរិចតែប៉ុណ្ណោះ។
៣- ផ្តល់ជូនតិចបំផុត ១ដុល្លារ និង​ច្រើនបំផុត ៩៩ដុល្លារ។
៤- សមាជិកអាចធ្វើការស្នើរសុំទឹកប្រាក់ត្រលប់វិញ ៥% នៃចំនួនទឹកប្រាក់ចាញ់សរុប ពីគ្រប់ការកំសាន្តទាំងអស់ក្នុងទំព័រWWB99។
៥- ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញនឹងធ្វើការទូរទាត់ក្នុងរយៈ​ពេល ៧ថ្ងៃ នៃខែបន្ទាប់ ក្រោយពីបានធ្វើការស្នើរសុំនិងជោគជ័យតាម​ លក្ខខ័ណ្ធនៃការផ្តល់ជូន។
៦- ទឹកប្រាក់បង្វិលជុំវិញតំរូវអោយមានការភ្នាល់វិលជុំ ៥ដង មុននឹងអាចធ្វើការដកប្រាក់បាន។
៧- ទឹកប្រាក់ភ្នាល់ដែលគោរពតាមលក្ខខ័ណ្ឌ គឺមិនរាប់បញ្ចូលការភ្នាល់ដែលមានលទ្ធផលស្មើ ការភ្នាល់ដែលបានលុបចោល ការភ្នាល់សងខាង និងការភ្នាល់ដែលមានហាងឆេងទាបជាង​ 0.5 ហាងឆេងហុងកុង ឬ ហាងឆេងផ្សេងទៀតដែលមានតំលៃស្មើ។
៨- WWB99 រក្សាសិទ្វិកែប្រែ លុបចោល ផ្លាស់ប្តូរ រឺបដិសេធការផ្តល់ជូនណាមួយដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។​
៩- ការផ្តល់ជូននេះ គឺដើម្បីអោយការកំសាន្តរបស់លោកអ្នកកាន់តែមានភាពរីករាយ។ WWB99 រក្សាសិទ្ធិដើម្បីចាត់វិធានការ ក្នុងករណីណាមួយដែលរកឃើញថា សមាជិកណាម្នាក់រំលោភបំពាន ឬកេងបន្លំ ឬរកផលប្រយោជន៌ពីការផ្តល់ជូន ដែលផ្ទុយនឹងទស្សនវិស័យ ឬ លក្ខខ័ណ្ឌណាមួយនៃការផ្តល់ជូន។
១០- លក្ខខណ្ឌទូទៅនៃការផ្តល់ជូនត្រូវបានអនុវត្ត។

STANDARD PROMOTION TERMS AND CONDITIONS

The following are the terms and conditions governing all the promotion under this Website. All customer applications of the promotion under this website are subject to and governed by these terms and conditions.
 1. Customer is over the age of 18, or the age of consent in the customer's home jurisdiction, whichever is higher and has the mental capacity to take responsibility for the Customer's own actions and be bound by these terms and conditions. WWB99 shall reserves the right at any and all times to void any transactions involving minors.
 2. All bonuses offered are intended for recreation customers only. Accounts identified or suspected as non-recreational play type or wager style or collaboration between parties is not eligible for this promotion and are subject to have any awarded bonuses plus winnings to be revoked at the sole discretion of WWB99.
 3. WWB99 will only offer one bonus per person, family, household address, email address, telephone number, same payment method details (e.g. debit/credit card number) Using a VPN and shared computer including. We reserve the rights to withdraw the availability of any Promotion to any player or group of players at any time without notice.
 4. In all promotions, strict rules will be enforced on multiple accounts abuse. WWB99 shall in its sole discretion decide on what activity constitutes multiple account abuse.
 5. Before the promotional rollover requirements are met, the deposit amount plus the Bonus and any winnings attributable are not allowed for withdrawal.
  • if a member has applied for a promotion bonus, but before the bonus has been credited in his account:
   • his account balance is deemed insufficient to complete the bonus turnover requirement; WWB99 reserves the right to ask the member to top up the balance or make a fresh deposit of the same amount before the credit of the bonus is done.
   • he makes a withdrawal request; WWB99 reserves the right to reject the withdrawal due to non-fulfillment of the turnover condition of the promotion. A member can make another request for withdrawal once the turnover condition has been satisfied.
  • Likewise, when a promotion bonus is credited in a member account and he subsequently places a bet or more, WWB99 will not entertain his request to cancel or withdraw the bonus in order to allow him to make a withdrawal, unless he fulfills the required promotion turnover first.
 6. Only wagers that generate a win/loss return will contribute to the promotional rollover requirement. Cancelled or void wagers or draw bets will not be counted.
 7. Bets made below (Decimal odd 1.5; HK odd 0.5; Malay Positive Odds 0.5; Indo Odd -2.0; ) and void, tie, cancelled, or made on opposite sides with same outcome will not be counted towards the rollover requirements.
 8. Subject to Clause 5 above, once a bonus has been credited into a member's account, WWB99 will have the sole discretion to approve or reject the member's request to change promotion; or to cancel the bonus; or to withdraw without completing the required rollover. Any approval given will be subjected strictly to a penalty being charged on the deposit, the bonus amount withdrawn and any winnings accrued prior to such a request will be voided.
 9. Any bonuses and winnings are non-transferable to other accounts unless at the sole discretion of WWB99.
 10. WWB99 reserves the right to ask any customer to provide sufficient documentation for us to be satisfied in our absolute discretion as to the customer's identity prior to us crediting any bonus to his account.
 11. Promotions and bonuses are there to reward our valued players - We have a zero tolerance policy on bonus abuse and fraudulent activity. We reserve the right to block bonuses from any player who we deem to be abusing our promotions. If fraudulent activity or abuse is suspected, we reserve the right to remove bonuses and associated winnings from the account and any associated accounts.
 12. Should disputes arise in all matters relating to the awarding of the bonus and/or the Terms and Conditions in the Promotion, the final decision shall lies with WWB99. The decision made will be binding and shall not be subject to review or appeal by any customer or third party.
 13. By participating in the Promotion, the customer agrees to release, discharge and hold harmless, the Company, WWB99, their legal representatives, their affiliates, subsidiaries, agencies and their respective officers, directors, employees and agents from any damage incurred or losses suffered or sustained, whether directly or indirectly related to the Promotion.
 14. Employees and relatives of employees of WWB99 and any entities affiliated or related to WWB99 are not permitted to participate in the Promotion. For these purposes, "relative" shall mean spouse, partner, parent, child or sibling.
 15. WWB99 further reserves the exclusive right, exercisable in its sole discretion, to modify, alter, discontinue, cancel and/or void this promotion at anytime without any notice.
 16. In the event of any discrepancy between the meanings of Non-English versions of these Promotions the Specific Terms and Conditions, the meaning of English language version shall prevail.
 17. All members applying for the promotions are allowed to place only 50% single bet of the deposited-amount (excluding bonuses).